Публикации от автор: Фатме Ходжева

27 мар. 2019 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2018 г.

20 февр. 2019 „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена към нея”

14 февр. 2019 ПОКАНА до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IX, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.

07 ян. 2019 „Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.“, по седем обособени позиции / маршрути

02 ян. 2019 „Изпълнение на строително – монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.

02 ян. 2019 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IX, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.

02 ян. 2019 „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

21 Дек. 2018 „Организиране и провеждане на събития по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на откриваща пресконференция, пресконференция за популяризиране на туристическите пакети между туристическите агенции и организиране на официално откриване на картинна галерия. Обособена позиция 2: Организиране на два пленера по живопис в гр. Елена.

29 Ное. 2018 ПОКАНА до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2018-2019 г. – до 30.06.2019 г.”

26 Ное. 2018 „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи, събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена“