Публикации от автор: Фатме Ходжева

02 окт. 2018 Доставка на газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) за нуждите на организации на бюджетна издръжка на територията на община Елена за отоплителен сезон 2018/2019 година.

19 сеп. 2018 Процедура „договаряне без предварително обявление” с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“

16 авг. 2018 “Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2018-2019 г. – до 30.06.2019 г.”

28 юни 2018 „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“.

13 апр. 2018 Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Март 2018 г.

04 апр. 2018 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“.

04 апр. 2018 Реконструкция на сградите на средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност”.

16 мар. 2018 Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

15 мар. 2018 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура – по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.

12 мар. 2018 „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджет към нея”