Публикации от автор: Фатме Ходжева

28 юни 2018 „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“.

13 апр. 2018 Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Март 2018 г.

04 апр. 2018 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“.

04 апр. 2018 Реконструкция на сградите на средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност”.

16 мар. 2018 Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

15 мар. 2018 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура – по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.

12 мар. 2018 „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджет към нея”

16 февр. 2018 Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

16 ян. 2018 Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г.

05 ян. 2018 „Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.