Обществени поръчки - Без категория

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции.

сеп. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Методика за оценка!
Технически спецификации!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

Не са налични допълнителни материали

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на община Елена“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“; Обособена позиция № 2: Застраховка ”Каско на МПС“; Обособена позиция № 3: Застраховка „Имущество“ на сгради, общинска собственост (частна и публична); Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на лицата на месечно социално подпомагане по чл. 12 от ППЗСП, отговарящи на условията за полагане на обществено полезен труд; Обособена позиция № 5: Групова застраховка „Злополука” – задължително застраховане на 10 лица доброволно формирование – спасители; Обособена позиция № 6: Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на община Елена; Обособена позиция № 7: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони; Обособена позиция № 8: Групова застраховка „Живот“ на персонала, предоставящ услуги за ранно детско развитие, застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и Застраховка „Каско“ на МПС по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, BG05M9OP001-2.004-0015, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

авг. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Документация!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор ОП 1-7!
Проект на договор ОП 8!
ДОКУМЕНТАЦИЯ В WORD!

4 коментара

„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника за нуждите на Община Елена”

авг. 09 2017 Публикувано от в Без категория

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юни 2017 г.

юли 17 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юни 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – май 2017 г.

юни 15 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – май 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г.

май 18 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г.

апр. 19 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

апр. 13 2017 Публикувано от в Без категория

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г.

мар. 28 2017 Публикувано от в Без категория

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г.

мар. 17 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Older posts »