“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2016 г. до 31.12.2016 г.”

Уникален код на процедурата в Регистъра на АОП: 00619-2015-0021.
Документация!
Решение!
Обявление!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

5 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ, относно
  ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услугаа“, предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2016 г. до 31.12.2016 г.”, по 19 обособени позиции (ОП).

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 19.01.2016 г. (понеделник) в 10:00 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2016 г. до 31.12.2016 г.”.
  При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
  Резултатите от оценяването на офертите по другите показатели – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол №1 –виж тук!
  Протокол №2 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор ОП1 – виж тук!
  Договор ОП2 – виж тук!
  Договор ОП3 – виж тук!
  Договор ОП4 – виж тук!
  Договор ОП5 – виж тук!
  Договор ОП6 – виж тук!
  Договор ОП7 – виж тук!
  Договор ОП8 – виж тук!
  Договор ОП9 – виж тук!
  Договор ОП10 – виж тук!
  Договор ОП11 – виж тук!
  Договор ОП12 – виж тук!
  Договор ОП13 – виж тук!
  Договор ОП14 – виж тук!
  Договор ОП15 – виж тук!
  Договор ОП16 – виж тук!
  Договор ОП17 – виж тук!
  Договор ОП18 – виж тук!
  Договор ОП19 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за участие

  На 09.02.2016 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка са освободени гаранциите за участие на участниците в процедурата:
  – „ГЕНО СТЕФАНОВ” ЕООД – ГР. ЕЛЕНА (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител);

  – ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ – ИВАН ИВАНОВ СТОЙКОВ – ГР. ЕЛЕНА, платежно нареждане от 08-01-2016 – за 153,00 лв.;

  – ЕТ „СЛАВИ СЛАВОВ – 97” – ГР. ЕЛЕНА, (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител);

  – „ТРАНСЛЕС 2000” ЕООД – ГР. ЕЛЕНА, (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител);

  – ЗП „МИХАИЛ БАРАКОВ” – ГР. ЕЛЕНА, (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител);

  – „ШАЛАВЕРОВ ” ЕООД – ГР. ЕЛЕНА, (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител);

  – ЗП „ХРИСТО ДАВИДКОВ“ – ГР. ЕЛЕНА, (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител).

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за изпълнение
  На 04.01.2017 г. на основание чл. 20, ал. 1 от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2016 г. до 31.12.2016 г.”, по 19 обособени позиции, са освободени гаранциите за изпълнение на участници в процедурата:
  1. „Гено Стефанов” ЕООД – гр. Елена;
  2. Земеделски производител – Иван Иванов Стойков – гр. Елена;
  3. ЕТ „Слави Славов – 97” – гр. Елена;
  4. „ Транслес 2000” ЕООД – гр. Елена;
  5. ЗП „Михаил Бараков” – гр. Елена;
  6. ЗП „Христо Давидков“ – гр. Елена;
  7. „Шалаверов” ЕООД – гр. Елена.

You must be logged in to post a comment.