„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до депо на територията на град Елена и до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“

Уникален код на процедурата в Регистъра на АОП: 00619-2015-0022.
Документация!
Техническа спецификация!
Методика!
Решение!
Обявление!
Проект на договор!
Приложения!

3 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол №1 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Изх. № РД.02.12-57/06.04.2016 г.

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ, относно
  ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“, предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до депо на територията на град Елена и до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 12.04.2016 г. (вторник) в 09:30 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до депо на територията на град Елена и до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“.

  При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

  Резултатите от оценяването на офертите по другите показатели са, както следва:

  – Участник “Глобъл Клинър“ ООД – гр. Хасково: П1 – 75,00 точки, П3 – 100,00 точки, П4 – 100,00 точки;
  – Участник „Декра Строй“ ЕООД – гр. Русе: П1 – 100,00 точки, П3 – 15,88 точки, П4 – 54,22 точки.

  Показател П 1 – Работна програма;
  Показател П3 – Възможности за почистване на разпилени отпадъци извън съдовете за смет (в кв.м.);
  Показател П4 – Срок за реакция по отстраняване на възникналите проблеми, след уведомлението на компетентен орган (в часове).

  Комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-45/29.01.2016 г. на Възложителя

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 2 – виж тук!
  Протокол № 3 – виж тук!
  Протокол № 4 – виж тук!
  Решение за прекратяване на процедура – виж тук!

You must be logged in to post a comment.