„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради изграждани по индустриален способ – на територията на град Елена, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

апр. 13 2016 Публикувано от в Без категория

Уникален код на процедурата в Регистъра на АОП: 00619-2016-0001.
Документация!
Решение!
Обявление!
Образци!

7 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  До всички заинтересовани лица СЪОБЩЕНИЕ,
  относно ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради изграждани по индустриален способ – на територията на град Елена, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, открита с Решение № РД.02.05-279 от 13.04.2016 г. на Кмета на Община Елена.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки (отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), при условията на § 18 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г.), Ви уведомяваме, че на 18.08.2016 г. (четвъртък) в 09:30 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени пликовете с цените, предлагани от участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация – Елена.
  Резултати от оценяването по другите показатели са:
  1. Участник „КОНСУЛТАНТИ 2020” ДЗЗД – гр. София:
  Методология за изпълнение (М) – 50 точки х относителна тежест 60% = 30,00 точки;
  Срок за изпълнение (С) – 100 точки х относителна тежест 10% = 10,00 точки;

  2. Участник „ЕКЗАКТ ПРОЕКТ” ЕООД, гр. Велико Търново:
  Методология за изпълнение (М) – 100 точки х относителна тежест 60% = 60,00 точки;
  Срок за изпълнение (С) – 100 точки х относителна тежест 10% = 10,00 точки.

  Участник предложен за отстраняване от процедурата: „ОБНОВЕНИ ЖИЛИЩА ЕЛЕНА 2016” ДЗЗД – гр. Велико Търново. На основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП (отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), при условията на § 18 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г.), пликът с цената на участника няма да бъде отворен.

  Kомисия, назначена със Заповед № РД.02.05-319/13.05.2016 г. на Кмета на Община Елена.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 2 –виж тук!
  Протокол № 3 – виж тук!
  Заповед за определяна на изпълнител – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за участие
  На 09.09.2016 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки e освободена гаранцията за участие на участника в процедурата:
  – „ОБНОВЕНИ ЖИЛИЩА – 2016“ ДЗЗД (отстранен участник)

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие
  На 13.09.2016 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка са освободени гаранциите за участие на участниците в процедурата:
  – „ЕКЗАКТ ПРОЕКТ“ ЕООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител);
  – КОНСОРЦИУМ „КОНСУЛТАНТИ 2020“ ДЗЗД.

 • Фатме Ходжева каза:

  ДОГОВОР – виж тук!
  ЦЕНОВА ОФЕРТА – виж тук!
  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за изпълнение
  На 25.07.2017 г. на основание чл. 13, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради изграждани по индустриален способ – на територията на град Елена, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, е освободена гаранцията за изпълнение на изпълнителя „Екзакт Проект“ ЕООД.

You must be logged in to post a comment.