ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки

изх. № РД.02.12-84/16.09.2016 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки

ПРОЕКТ: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинска пътна мрежа в община Елена“.

ОТ ОБЩИНА EЛЕНА, ЕИК: 000133762, адрес: 5070 гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 5070 гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, тел.: 06151/6132, факс: 06151/ 6510, email: obshtina@elena.bg.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 15 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и чл. 44 от Закона за обществени поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации, чрез събиране на оферти за: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинска пътна мрежа в община Елена“.

I. Неразделна част от настоящата обява е техническа спецификация за дейностите/работите предмет на изпълнение.
Инвестиционните проекти са на разположение на заинтересованите в сградата на община Елена, 5070 гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – стая 304 – всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

II. Срок за получаване на оферта: до 5 (пет) работни дни, включително, считано от датата на публикуване на настоящата Обява в Профила на купувача на община Елена.

III. Вашата оферта следва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Ценово предложение с описание на ДДС, като бъде посочена и стойността без ДДС. Неразделна част към ценовото предложение е количествено – стойностна сметка;
4. Техническо предложение, съответстващо на техническата спецификация, приложена към настоящата обява и инвестиционния проект;
5. Декларация за валидност на подадената оферта със срок не по-малко от 6 месеца;
6. Копие от талона/лиценза/удостоверението за вписване на фирмата ви в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи за строеж III-та категория (съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 4 и чл. 7 от Наредба № 1/30.VІІ.2003 година за номенклатурата на видовете строежи);
7. Подпис и печат на представляващото лице на фирмата или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия, следва да приложите към офертата и копие, заверено с „Вярно с оригинала” на нотариално заверено пълномощно за представителство.

IV. Моля, офертата Ви да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.
Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

V. Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици/строители, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
за кмет на община Елена – зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Съгласно Заповед № РД.02.05-735/05.11.2015 г.

Един допълнителен материал е наличен

  • Димитринка Иванова каза:

    Спецификации:
    1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ VTR 3140 /ІІІ-662/ ЕЛЕНА – БАГАЛЕВЦИ – ТОДЮВЦИ /VTR1080/ участък от км10+000(0+124) до км 20+788.81 – тук!

    2. Рехабилитация и реконструкция на общински път, VTR3113 / VTR1079, Лазарци – Мийковци / – Високовци – Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455 – тук!

    3. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VTR 2076 /VTR 1075/ ПАЛИЦИ – ЧАКАЛИ / VTR 1074/ ОТ КМ 0+000 ДО 1+758,88 – тук!

You must be logged in to post a comment.