ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА АКТИВИ чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА – БЕБРОВО – 1870”
5084 с. Беброво, ул. „Осма” № 3, тел. 06152/990, e-mail: nadejda_bebrovo@abv.bg

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА АКТИВИ чрез прилагане
на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки

Проект: „Ремонт, реконструкция, обзавеждане и подобряване на прилежащо пространство на сградата на Народно читалище „Надежда – Беброво – 1870“.

ОТ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА – БЕБРОВО – 1870“ , ЕИК: 000124343 адрес: 5084 с. Беброво, община Елена, област Велико Търново, ул. „Осма“ № 3.
АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 5084 с. Беброво, община Елена, област Велико Търново, ул. „Осма“ № 3, email: nadejda_bebrovo@abv.bg.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 15 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и чл. 44 от Закона за обществени поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации, чрез събиране на оферти за: ДОСТАВКА НА АКТИВИ чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки за Проект: „Ремонт, реконструкция, обзавеждане и подобряване на прилежащо пространство на сградата на Народно читалище „Надежда – Беброво – 1870“.

I. Техническата спецификация за активите, предмет на доставка е приложена към настоящата обява.

II. Срок за получаване на оферта: до 5 (пет) работни дни, включително, считано от датата на публикуване на настоящата Обява в Профила на купувача.

III. Вашата оферта следва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Ценово предложение с описание на ДДС, като бъде посочена и стойността без ДДС. Неразделна част към ценовото предложение е спецификация на активите;
4. Декларация за валидност на подадената оферта със срок не по-малко от 6 месеца;
5. Подпис и печат на представляващото лице на фирмата или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия, следва да приложите към офертата и копие, заверено с „Вярно с оригинала” на нотариално заверено пълномощно за представителство.
IV. Моля, офертата Ви да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.
Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

V. Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици/строители, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНКА ТОДОРОВА КОСТОВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!

Не са налични допълнителни материали

You must be logged in to post a comment.