“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2017 г. до 31.12.2017 г.”

Ное. 08 2016 Публикувано от в Без категория

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00619-2016-0003

Указания!
Образци!
Обявление!
Решение!
Техническа спецификация!
Проект на договор ОП 1!
Проект на договор ОП 2-19!

3 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Изх. № РД.02.12-114/28.12.2016 г.

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ, относно
  ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2017 г. до 31.12.2017 г.”, по 19 обособени позиции (ОП).

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Уведомяваме Ви, че на 03.01.2017 г. (вторник) в 11:00 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени пликове „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2017 г. до 31.12.2017 г.”, по 19 обособени позиции (ОП).
  Отварянето на ценовите предложения се извършва публично. При отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
  На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията съобщава резултатите от оценката на офертите по другите показатели, в съответствие с Методиката за комплексна оценка на офертите.

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ – ВИЖ ТУК!

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!
  Протокол № 2 – виж тук!
  Доклад – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 1 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 2 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 3 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 4 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 5 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 6 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 7 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 8 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 9 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 10 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 11 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 12 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 13 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 14 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 15- виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 16 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 17 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 18 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 19 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор и приложения ОП 1 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 2 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 3 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 4 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 5 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 6 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 7 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 8 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 9 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 10 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 11 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 12 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 13 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 14 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 15 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 16 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 17 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 18 – виж тук!
  Договор и приложения ОП 19 – виж тук!

You must be logged in to post a comment.