Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена”

Дек. 30 2016 Публикувано от в Без категория

Идентификационен номер на обществената поръчка № 9060385

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Приложение № 1!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Изх. № РД.02.12-116(2)/09.01.2017 г.

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена” и на основание чл. 189 от ЗОП, отговаряме следното:

  ВЪПРОС 1: С оглед параметрите упоменати в проекто-договора, моля да разясните – дали в цената по поръчката следва да бъде включена стойността на гаранционното обслужване – смяна на масла, филтри и други консумативи за срока на договора?
  ОТГОВОР 1: Съгласно одобрената документация за участие в обществената поръчка, в предложената цена трябва да са включени:
  – Общият сбор от лизинговите вноски, без включен ДДС, съгласно лизингов погасителен план за 24 (двадесет и четири) месеца при 15 % първоначална вноска;
  – Стойност на предлагания продукт;
  – Такса за управление на лизинга;
  – Начислените лихви за целия период на лизинга;
  – Застраховките „Гражданска отговорност“ и „Пълно автокаско“ за първата година;
  – Разходи за придобиване;
  – Данък МПС за първата година;
  – Продуктова /еко/ такса (ако се изисква от законодателството);
  – Оскъпяването за периода на лизинг;
  – Такса за вписване в ЦРОЗ (ако е приложимо);
  – Остатъчна стойност на придобиване на автомобила – не повече от 15%.
  Стойността на гаранционното обслужване е част от стойността на предлагания продукт. Включването в обхвата на гаранционното обслужване на смяната на масла, филтри и други консумативи е въпрос на индивидуални търговски политики на всеки участник.
  ВЪПРОС 2: Може ли да предложим лизингов договор, въз основа на който да бъдат уредени лизинговите отношения?

  ОТГОВОР 2: Участниците могат да предложат лизингов договор, в който да бъдат уредени лизинговите отношения между страните, като същият не трябва да противоречи на условията на документацията или проекто-договора по настоящата поръчка.

  Разяснение – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение

  На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки се удължава срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена” , както следва:

  Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 18.01.2017 г.

  Дата и час на отваряне на офертите: на 19.01.2017 г. от 09:30 часа

  Място на отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда общинска администрация – Елена, стая 211.
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол №1 – виж тук!
  Протокол №2 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор и приложения – виж тук!

You must be logged in to post a comment.