Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена.

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Техническа спецификация – тук!
Образци – тук!

Документи за обособена позиция № 1: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!
13!

11 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА

  Разяснение № 1 – тук

 • Димитринка Иванова каза:

  РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА

  Разяснение № 2 –тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА

  Разяснение № 3 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Протокол 1 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Съобщение за отваряне на ценови предложения – тук!

  изх. № РД.02.12-20/12.03.2018 г.

  ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“
  по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена, по обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена;
  2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена;
  3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена;
  4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена.”.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се извърши на 16.03.2018 г. от 10:00 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
  Отварянето на ценовите предложения ще се извърши публично, като могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  инж. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА
  Председател на Комисията за провеждане
  на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка

 • Димитринка Иванова каза:

  Протокол 2 – тук!

  Протокол 3 – тук!

  Доклад на комисията – тук!

  Решение за определяне на изпълнител, за обособена позиция № 1 – тук!

  Решение за определяне на изпълнител, за обособена позиция № 2 – тук!

  Решение за определяне на изпълнител, за обособена позиция № 3 – тук!

  Решение за определяне на изпълнител, за обособена позиция № 4 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки до „Контур 7“ ЕООД – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки до „Екодин“ ЕООД – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки до „Мистрал 7“ ЕООД – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Договор за изпълнение на обособена позиция № 3 – тук!

You must be logged in to post a comment.