„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

апр. 13 2017 Публикувано от в Без категория

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение

  На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки се удължава срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

  Възложителят удължава срока за получаване на оферти по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7!

  Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 02.05.2017 г.

  Дата и час на отваряне на офертите: на 03.05.2017 г. от 09:30 часа

  Място на отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда общинска администрация – Елена, стая 211.

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – виж тук!

  Протокол №1 на комисията – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ

  На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП и във връзка с участието Ви в обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути, Ви уведомяваме, че на 12.05.2017 г. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация стая 211, ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти:
  1. За Обособена позиция № 2 – маршрут 2: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут: гр. Елена – с. Веселина – с. Тодювци – с. Багалевци – с. Добревци – с. Дрента – с. Дрента – горен край – гр. Елена – участниците РПК – гр. Елена и „Селена 2009“ ООД, гр. Елена.
  2. За Обособена позиция № 5 – маршрут 5: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища община Елена община Елена“, по следния маршрут: гр. Елена – с. Беброво – с. Черни дял – с. Тънки рът – с. Дебели рът – с. Босевци – гр. Елена – участниците „Зехир“ ЕООД, гр. Елена и РПК – гр. Елена.

  При тегленето могат да присъстват представители на участниците.

  Представители могат да бъдат лица, изрично упълномощени от лицето, представляващо участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 2 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор и приложения ОП1 – виж тук!
  Договор и приложения ОП2 – виж тук!
  Договор и приложения ОП3 – виж тук!
  Договор и приложения ОП4 – виж тук!
  Договор и приложения ОП5 – виж тук!
  Договор и приложения ОП6 – виж тук!
  Договор и приложения ОП7 – виж тук!

You must be logged in to post a comment.