Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места, и общински пътища на територията на Община Елена.

РЕШЕНИЕ – ТУК!
ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ – ТУК!
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!
ОБРАЗEЦ 1 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 2 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 3 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 4 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 5 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 6 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 7 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 8 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 9 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 10 – ТУК!

2 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  Протокол 1 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Съобщение за отваряне на ценови предложения – тук!
  изх. № РД.02.12-78/30.08.2017 г.

  ДО
  УЧАСТНИЦИТЕ
  В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА –
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ПО РЕДА НА ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ, ТЕКУЩ РЕМОНТ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА”

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, провеждано по реда на ЗОП, с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места, и общински пътища на територията на община Елена”, ще се извърши на 05.09.2017 г. от 11:30 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
  Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично. При отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  инж. ИВАН ГЕОРГИЕВ
  Председател на Комисията за провеждане
  на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка

You must be logged in to post a comment.