„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на община Елена“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“; Обособена позиция № 2: Застраховка ”Каско на МПС“; Обособена позиция № 3: Застраховка „Имущество“ на сгради, общинска собственост (частна и публична); Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на лицата на месечно социално подпомагане по чл. 12 от ППЗСП, отговарящи на условията за полагане на обществено полезен труд; Обособена позиция № 5: Групова застраховка „Злополука” – задължително застраховане на 10 лица доброволно формирование – спасители; Обособена позиция № 6: Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на община Елена; Обособена позиция № 7: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони; Обособена позиция № 8: Групова застраховка „Живот“ на персонала, предоставящ услуги за ранно детско развитие, застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и Застраховка „Каско“ на МПС по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, BG05M9OP001-2.004-0015, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

авг. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Документация!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор ОП 1-7!
Проект на договор ОП 8!
ДОКУМЕНТАЦИЯ В WORD!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение
  На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на община Елена“ по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“;
  Обособена позиция № 2: Застраховка ”Каско на МПС“;
  Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на лицата на месечно социално подпомагане по чл. 12 от ППЗСП, отговарящи на условията за полагане на обществено полезен труд;
  Обособена позиция № 5: Групова застраховка „Злополука” – задължително застраховане на 10 лица доброволно формирование „ДФ – Елена 2016“;
  Обособена позиция № 6: Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на община Елена;
  Обособена позиция № 7: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони;
  Обособена позиция № 8: Групова застраховка „Живот“ на персонала, предоставящ услуги за ранно детско развитие, застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и Застраховка „Каско“ на МПС по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, BG05M9OP001-2.004-0015, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 28.08.2017 г.

  Дата и час на отваряне на офертите: на 29.08.2017 г. от 09:30 часа

  Място на отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда общинска администрация – Елена, стая 211.
  Протокол № 1 – виж тук!
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  СЪОБЩЕНИЕ
  за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с процедура по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на община Елена“ по 8 обособени позиции, Ви информираме, че на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде проведен публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на „ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” по Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на лицата на месечно социално подпомагане по чл. 12 от ППЗСП, отговарящи на условията за полагане на обществено полезен труд.

  Жребият ще бъде проведен на 04.09.2017 г. от 15:00 ч., на адрес: община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, стая 211.
  На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица и/или представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 2 – виж тук!

You must be logged in to post a comment.