“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции.

сеп. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Методика за оценка!
Технически спецификации!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение за отваряне на ценови предложения – виж тук!
  изх. № РД.02.12-111 /27.10.2017 г.

  ДО
  УЧАСТНИЦИТЕ
  В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА –
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПРОВЕЖДАНО ПО РЕДА НА ЗОП, С ПРЕДМЕТ: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОПЕСЪЧАВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА ПЯСЪК, ПРИМЕСЕН С НАТРИЕВ ХЛОРИД, ФРАНКО СКЛАД В ГР. ЕЛЕНА, ЗА ЗИМНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СЕЗОНИ – 2017/2018 Г. И 2018/2019 Г.” ПО 19 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура, провеждано по реда на ЗОП, с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции, ще се извърши на 03.11.2017 г. от 17:00 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
  Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично. При отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  ЙОРДАН ДИМИТРОВ
  Председател на Комисията за провеждане
  на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 2 – виж тук!
  Доклад на комисията – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 1 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 2 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 3 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 4 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 5 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 6 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 7 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 8 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 9 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 10 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 11 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 12 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 13 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 14 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 15- виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 16 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 17 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 18 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 19 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор ОП 1!
  Договор ОП 2!
  Договор ОП3!
  Договор ОП 4!
  Договор ОП 5!
  Договор ОП 6!
  Договор ОП 7!
  Договор ОП 8!
  Договор ОП 9!
  Договор ОП 10!
  Договор ОП 11!
  Договор ОП 12!
  Договор ОП 13!
  Договор ОП 14!
  Договор ОП 15!
  Договор ОП 16!
  Договор ОП 17!
  Договор ОП 18!
  Договор ОП 19!
  Приложения към договорите – Технически предложения!
  Приложения към договорите – Ценови предложения -ЧАСТ 1!
  Приложения към договорите – Ценови предложения – ЧАСТ 2!

You must be logged in to post a comment.