“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции.

сеп. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Методика за оценка!
Технически спецификации!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

3 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение за отваряне на ценови предложения – виж тук!
  изх. № РД.02.12-111 /27.10.2017 г.

  ДО
  УЧАСТНИЦИТЕ
  В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА –
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПРОВЕЖДАНО ПО РЕДА НА ЗОП, С ПРЕДМЕТ: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОПЕСЪЧАВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА ПЯСЪК, ПРИМЕСЕН С НАТРИЕВ ХЛОРИД, ФРАНКО СКЛАД В ГР. ЕЛЕНА, ЗА ЗИМНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СЕЗОНИ – 2017/2018 Г. И 2018/2019 Г.” ПО 19 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура, провеждано по реда на ЗОП, с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции, ще се извърши на 03.11.2017 г. от 17:00 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
  Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично. При отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  ЙОРДАН ДИМИТРОВ
  Председател на Комисията за провеждане
  на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 2 – виж тук!
  Доклад на комисията – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 1 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 2 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 3 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 4 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 5 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 6 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 7 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 8 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 9 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 10 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 11 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 12 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 13 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 14 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 15- виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 16 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 17 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 18 – виж тук!
  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 19 – виж тук!

You must be logged in to post a comment.