„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ!
ОБЯВЛЕНИЕ!
РЕШЕНИЕ!
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ!
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР!
ОБРАЗЦИ!
еЕЕДОП – Образец №1!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  изх. № РД.02.12-110/08.08.2018 г.

  ДО
  ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“
  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ – РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

  Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“, ще се извърши на 13.08.2018 г. (понеделник) от 11:00 часа на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, административната сграда на община Елен, стая 211.
  Отварянето на ценовите предложения ще се извърши публично, като могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  /п/
  ФАТМЕ ХОДЖЕВА
  Председател на Комисията
  за провеждане на „открита процедура“

You must be logged in to post a comment.