ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

юли 02 2018 Публикувано от в Без категория

изх. № РД.02.12-94/02.07.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на Община Елена за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006-Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ съгласно Заповед № РД09-231 от 09.03.2018 г. за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Мярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите индикативна оферта за изпълнение на дейности по СМР за проект: Ремонт и благоустрояване на централен градски площад град Елена, ремонт и благоустрояване на съществуваща довеждаща и отвеждаща алейна мрежа до местността (Парк) „Калето”.
Всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.
Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:
1. Представяне на участника – Образец № 1;
2. Техническо предложение – Образец № 2;
3. Ценово предложение с остойностена Количествена сметка (КС) – Приложение № 1 и посочен ДДС – Образец № 3;
4. Документ, доказващ, че участниците са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 3-та (трета) категория (или по-висока), съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: На основание т. 7, раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006-Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.
Оферентите следва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни или монтажни работи от трета категория /или по-висока/, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При изготвяне на индикативната оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в пазарните консултации може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Индикативната оферта се подава лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 5 (пет) работни дни, включително, считано от датата на публикуване на настоящата Обява в Профила на купувача на община Елена или 17:30 часа на 09.07.2018 г. на адрес: 5070 гр. Елена, община Елена, обл. Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски” № 24.
Офертата се представя в запечата непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинални или копия, заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
Индикативни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат разглеждани.
Приложения към настоящата покана:
1. Проектна документация / спецификация;
2. Представяне на участника – Образец № 1;
3. Техническо предложение – Образец № 2;
4. Ценово предложение – Образец № 3;
5. КС – Приложение № 1 към Образец № 3;

С уважение, /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Покана!
Образци!
Спецификация – КС!
Проектна документация – може да бъде изтеглена от тук:
Площад: Линк за сваляне: https://dox.bg/download?id=fa0839525e;
Алейна мрежа: Линк за сваляне: https://dox.bg/download?id=abfd7e7f45.

Не са налични допълнителни материали

You must be logged in to post a comment.