„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи, събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена“

Ное. 26 2018 Публикувано от в Без категория

РЕШЕНИЕ – ТУК!

ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!

УКАЗАНИЯ – ТУК!

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!

ОБРАЗЦИ – ТУК!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  изх. № РД.02.12-25/25.01.2019 г.

  ДО
  ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“
  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА“,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

  Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи, събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена“, ще се извърши на 30.01.2019 г. (сряда) от 10:00 часа на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, административната сграда на община Елен, стая 211.
  Отварянето на ценовите предложения ще се извърши публично, като могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  ФАТМЕ ХОДЖЕВА
  Председател на Комисията
  за провеждане на „открита процедура“

You must be logged in to post a comment.