„Организиране и провеждане на събития по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на откриваща пресконференция, пресконференция за популяризиране на туристическите пакети между туристическите агенции и организиране на официално откриване на картинна галерия. Обособена позиция 2: Организиране на два пленера по живопис в гр. Елена.

Дек. 21 2018 Публикувано от в Без категория

Указания и условия за участие!
Техническа спецификация!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Образци!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!

2 коментара

You must be logged in to post a comment.