Публична покана с предмет: “Доставка на канцеларски материали и офис – консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2015 г.”, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: ”Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри”. Обособена позиция 2: „Доставка на офис консумативи /тонер касети и зареждане на тонер касети/”

Уникален код на публичната покана в Регистъра на АОП: 9037720.

Срок на валидност на публичната покана: 12.01.2015 г.

Срок за получаване на оферти: 12.01.2015 г., 17:30 ч.

Файлове за изтегляне: Документация

5 коментара

You must be logged in to post a comment.