Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2014-2015 – до 31.12.2015 г.

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2015-001

Срок за подаване на оферти: 05 февруари 2015 г., 17:00 ч.

Файлове за изтегляне: Документация за участие (.ZIP)

7 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол №1 – виж тук!

  Протокол №2 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

  На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “услуга”, предмет: “Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2014 – 2015 – до 31.12.2015 г.”, че на 10.03.2015 г. (вторник) в 11:00 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедурата.
  Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол №3 – виж тук!

  Заповед за определяне на изпълнител – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за участие
  На 26.03.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка e освободена гаранцията за участие на участника в процедурата:
  – „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор и приложения – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за изпълнен договор – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за изпълнение
  На 07.01.2016 г. на основание чл. 10, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2014-2015 – до 31.12.2015 г.”, е освободена гаранцията за изпълнение на изпълнителя „Eлена Автотранспорт“ ЕООД.

You must be logged in to post a comment.