Договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена, по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Зърнени храни, храни на зърнена основа и варива”; Обособена позиция 2: „Месо, риба и месни продукти“; Обособена позиция 3: „Мляко, млечни продукти и яйца”.

февр. 03 2020 Публикувано от в Без категория

Решение!

Покана!

Техническа спецификация!

Приложения!

Проект на договор!

2 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  СЪОБЩЕНИЕ!

  изх. № РД.02.12-43/09.03.2020 г.

  До заинтересованите лица

  СЪОБЩЕНИЕ
  По чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  По обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена, по три обособени позиции, публикувана на профила на купувача на Община Елена http://zop.elena.bg/?p=3017 с уникален номер на процедурата 00619-2020-0002 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата 04.02.2020 г. с ID 957973 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
  Отварянето и оповестяването на ценовите предложения, както и преговорите ще се проведат на 12.03.2020 г., както следва: с участника „БАЗА СЕВЕР – 2012“ ЕООД – от 10:00 часа, а с участника „СТЕЛИ 777“ ЕООД – от 10:15 часа, при спазване на изискването в чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.
  Действията на комисията ще се извършват в стая 211 в административната сграда на община Елена на адрес: град Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
  Настоящото съобщение ще бъде публикувано на Профила на купувача на адрес: http://zop.elena.bg/?p=3017, с което участниците се считат за уведомени.

  /п/
  ФАТМЕ ХОДЖЕВА
  Председател на Комисията
  за провеждане на „процедура на договаряне без предварително обявление„

You must be logged in to post a comment.