“Доставка на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена, по три обособени позиции

февр. 21 2020 Публикувано от в Без категория

Документация!

Решение!

Обявление!

Техническа спецификация!

Проект на договор!

Приложения!

САПИ!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  изх. № РД.02.12-61/04.06.2020 г.

  ДО
  ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“
  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ ДГ „РАДОСТ” – ГР. ЕЛЕНА, ДГ „ПРИКАЗЕН СВЯТ” – С. МАЙСКО, ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” – С. КОНСТАНТИН, ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” – С. БЕБРОВО, ДГ „МИР” – С. КАМЕНАРИ, ДЕТСКА ЯСЛА ГР. ЕЛЕНА, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ЕЛЕНА, „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ /ЦНСТПЛУИ/ С. ИЛАКОВ РЪТ И „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ“ ГР. ЕЛЕНА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена, по три обособени позиции, ще се извърши на 09.06.2020 г. (вторник) от 10:00 часа на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, административната сграда на община Елен, стая 211.
  Отварянето на ценовите предложения ще се извърши публично, като могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  /п/
  ФАТМЕ ХОДЖЕВА
  Председател на Комисията
  за провеждане на „открита процедура“

You must be logged in to post a comment.