„Реализиране на дейности по проект № 04/223/00267 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – Първоначално залесяване на неземеделски земи и поддържане – попълване и отглеждане – на създадени горски култури, на територията на община Елена”

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2015-003

Срок за подаване на оферти: 25 март 2015 г., 17:00 ч.
Отваряне на оферти: 26.03.2015 г., 09:30 ч. (съгласно Решение за промяна №РД.02.12-12 от 10.02.2015 г.)

Файлове за изтегляне: Документация за участие (.ZIP)

9 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Доклад АОП –виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Документация след решение за промяна – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Решение за промяна – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Уважаеми участници в процедурата, във връзка с постъпило запитване към документацията за участие напомняме, че количествените сметки са неразделна част от технологичните планове за залесяване на всеки имот, приложени в документацията. За Ваше улеснение публикуваме примерна Количествено-стойностна сметка – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

  На 22.05.2015 г. (петък) в 11:30 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата.
  На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
  Резултатите от оценяването на офертите по другите показатели са, както следва:
  ДЗЗД „ЕКОЛАНДШАФТ“ – Техническа оценка Т – максимален брой точки 60 (шестдесет).
  Участниците предложени за отстраняване от процедурата са както следва:
  СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!
  Протокол № 2 – виж тук!
  Протокол № 3 – виж тук!
  Протокол № 4 – виж тук!
  Протокол № 5 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор – виж тук!
  Приложения – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие
  На 03.07.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка са освободени гаранциите за участие на следните участници в процедурата:
  – „ЕВРОПРОДУКТ – МВ“ ООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – тук!

You must be logged in to post a comment.