Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП): 1. ОП № 1: За проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци”; 2. ОП № 2 – За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”.

13 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  Документация за участие: http://zop.elena.bg/wp-content/uploads/2015/03/Dokumentacia.pdf!

  Решение: http://zop.elena.bg/wp-content/uploads/2015/03/Reshenie.pdf!

  Обявление: http://zop.elena.bg/wp-content/uploads/2015/03/Obiavlenie.pdf!

  Спецификация – задание: тук!

  Образци: тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение към участниците – тук!

  Решение за промяна – тук!

  Образец № 10а – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение към участниците № 2 – тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ, относно
  ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
  ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“, предмет: Осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП):
  1. ОП № 1: За проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци”;
  2. ОП № 2 – За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 04.06.2015 г. (четвъртък) в 17:00 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата – за обособена позиция № 2 от обществената поръчка: Осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП): ОП № 2 – За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”.
  При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

  Резултатите от оценяването на офертите по другите показатели (важи само за Обособена позиция № 2) са, както следва:
  – Участник „Сливенски имоти 2000“ ЕООД, гр. Сливен: П2 – 10,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 5,00 точки;
  – Участник Обединение „Рубикон-ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“, гр. Варна: П2 – 20,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 10,00 точки;
  – Участник „Пловдивинвест“ АД, гр. Пловдив: П2 – 20,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 10,00 точки;
  – Участник: „Т7 Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив: П2 – 20,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 10,00 точки.

  П2 – ПОДПОКАЗАТЕЛ Организация на работата;
  П3 – ПОДПОКАЗАТЕЛ Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на дейностите и доставките при изпълнение на поръчката;
  П4 – ПОДПОКАЗАТЕЛ Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.
  Участник предложен за отстраняване от процедурата: „Дедал“ ЕООД.

  Kомисия, назначена със Заповед № РД.02.05-235/20.04.2015 г. на Възложителя – кмета на община Елена.

 • Димитринка Иванова каза:

  Класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с обект: “Услуга”, Предмет: Осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

  Обособена позиция № 2 – За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”, открита с Решение № РД.02.12-15/09.03.2015 г. на Възложителя – кмета на община Елена.

  Решение!
  Протокол 1!
  Приложение към Протокол 1!
  Протокол 2!
  Протокол 3!
  Протокол 4!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие
  На 01.07.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки са освободени гаранциите за участие на следните участници в процедурата:
  – ОБЕДИНЕНИЕ „РУБИКОН – ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“
  – „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
  – „ДЕДАЛ“ ЕООД

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор и приложения ОП2 – виж тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ, относно
  ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
  ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“, предмет: Осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП):
  1. ОП № 1: За проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци”;
  2. ОП № 2 – За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 10.07.2015 г. (петък) в 09:30 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата – за обособена позиция № 1 от обществената поръчка: Осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП): ОП № 1 – За проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци”.
  При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

  Резултатите от оценяването на офертите по другите показатели (важи само за Обособена позиция № 1) са, както следва:

  – Участник “Пътинвест – инженеринг“ АД – гр. София: П2 – 20,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 10,00 точки;

  – Участник „Кимтекс ЛС“ ООД – гр. Плевен: П2 – 1,00 точки, П3 – 1,00 точки, П4 – 5,00 точки;

  – ЕТ „Билд Комерс – Красимир Ангелов“ – гр. Хасково: П2 – 1,00 точки, П3 – 10,00 точки, П4 – 10,00 точки;

  – Обединение „Рубикон – Ди Ви България“ – гр. Варна: П2 – 1,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 5,00 точки;

  – „Пловдивинвест“ АД – гр. Пловдив: П2 – 1,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 5,00 точки;

  – „Инжконсултпроект“ ООД – гр. София: П2 – 1,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 5,00 точки;

  – ДЗЗД „Експерт – Консулт“ – гр. София: П2 – 1,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 10,00 точки;

  – „Три – ЕС“ ЕООД – гр. София: П2 – 1,00 точки, П3 – 20,00 точки, П4 – 10,00 точки;

  – Обединение „Кия – Евро Консулт“ – гр. Котел: П2 – 20,00 точки, П3 – 10,00 точки, П4 – 5,00 точки;

  – „Т7 Консулт“ ЕООД – гр. Пловдив: П2 – 20,00 точки, П3 – 10,00 точки, П4 – 5,00 точки.

  П2 – ПОДПОКАЗАТЕЛ Организация на работата;
  П3 – ПОДПОКАЗАТЕЛ Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на дейностите и доставките при изпълнение на поръчката;
  П4 – ПОДПОКАЗАТЕЛ Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

  Комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-235/20.04.2015 г. на Възложителя – кмета на община Елена

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие
  На 03.07.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка са освободени гаранциите за участие на следните участници в процедурата:
  – „СЛИВЕНСКИ ИМОТИ 2000“ ЕООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)
  – „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД (класиран на второ място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 5 – виж тук!
  Протокол № 6 – виж тук!
  Протокол № 7 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител ОП1 – виж тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Договор – ОП 1 – тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за изпълнение
  На 08.09.2016 г. на основание чл. 15, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП):
  1. ОП № 1: За проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци”;
  2. ОП № 2 – За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”, е освободена гаранцията за изпълнение на изпълнителя „Пътинвест Инженеринг“ АД.

You must be logged in to post a comment.