Публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на три броя билборд за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Елена на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена: Обект 1 – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, Обект 2 – път VTR 2076 „Палици – Чакали“, Обект 3 – път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци – Мийковци / – Високовци – Игнатовци, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.

Уникален код на публичната покана в Регистъра на АОП: 9041084.

Срок на валидност на публичната покана: 05.05.2015 г. (включително).

Срок за получаване на оферти: до 17:00 ч. на 05.05.2015 г. на адреса на Възложителя: Сграда на общинска администрация – Елена, 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, стая 204.

Офертите ще бъдат отворени на 07.05.2015 г. от 09:30 ч. в стая № 211, ул. „Иларион Макариополски” № 24

Файлове за изтегляне: Документация

3 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

  Във връзка с постъпило запитване към документацията за участие в провежданата процедура, на основание чл. 101б, ал. 6 от ЗОП, предоставяме писмени разяснения по условията на обществената поръчка, както следва:
  1. Не е указана височината на билборда от нивото на земята до горен край билборд.
  Минимална височина от ниво терен до горен край билборд – 3,00 м.

  2. Какво означава да има четири отвора за монтиране?
  Предвидени са монтажни отвори за прикачване на рекламните елементи / информация към конструкцията “минимум 4 отвора”. Възложителят не поставя ограничения във вида на монтажа на билборда, стига да са постигнати условията за безопасност и здравина на съоръжението.

  3. Има ли конкретен чертеж?
  Не е предвиден специфичен модел билборд, поради което не е приложен конкретен чертеж.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол – виж тук!

You must be logged in to post a comment.