Публична покана за избор на изпълнител за доставка на храна за ученици от І-ІV клас от НУ „Иларион Макариополски“ град Елена, за учебната 2015/2016 година

НУ „Иларион Макариополски“ град Елена, кани всички заинтересовани лица на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка на храна за ученици от І-ІV клас от НУ „Иларион Макариополски“ град Елена, за учебната 2015/2016 година, в две обособени позиции:

1. Ежедневна доставка на закуски за учениците от І до ІV клас във НУ „Иларион Макариополски“ град Елена;

2. Доставка на обяд в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за ученици на целодневно обучение, включени в ПИГ на НУ „Иларион Макариополски“ град Елена. За обяд се предвижда основно ястие и десерт.

Публичната покана е публикувана с идентификационен номер 9045884 в АОП.

Подаване на оферти за участие: до 10:00 ч. на 24.09.2015 г. на адреса на Възложителя: Сграда на НУ „Иларион Макариополски”, 5070 гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски” № 2, канцелария.

Офертите ще бъдат отворени на 24.09.2015 г. от 14:00 ч. в стая № 5, ул. Паисий Хилендарски” № 2, гр. Елена от комисия, назначена от възложителя.

Срок на валидност на публичната покана: 23.09.2015 г. (включително).

Документация за участие в процедурата – виж тук!

2 коментара

You must be logged in to post a comment.