Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица“

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2014-0006

Срок за подаване на оферти: 30 юли 2014 г., 17:30 ч. (изтекъл)

Файлове за изтегляне: Не са налични.

Обособени позиции:

Обособена позиция 1. „Изработка и разпространяване на информационни,маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации”

Обособена позиция 2. „Дейности по осигуряване на информиране,публичност и визуална идентификация по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Решение за прекратяване на ОП2 – 06.10.2014 г. – Виж тук!

7 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор – Виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие

  На 02.10.2014 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки са освободени гаранциите за участие на следните участници в процедурата:
  – „ИМИДЖ АРТ ДИЗАЙН“ ООД
  – „МАГ АДВЪРТАЙЗИНГ“ ООД
  – „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие

  На 14.10.2014 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка са освободени гаранциите за участие на следните участници в процедурата:
  – „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)
  – СД „НИ ПЛЮС МАКАРОВ И СИЕ“ (класиран на второ място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за извършени плащания – април 2015 г. – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободена гаранция за изпълнение
  На 02.06.2015 г. на основание чл. 15, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, по Обособена позиция 1. „Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации” по проект № BG161PO001/3.2-02/2011/015 „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 3, Схема № BG161PO001/3.2-02/2011/ „Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, е освободена гаранцията за изпълнение на изпълнителя КОНСОРЦИУМ „ИНИЦИАТИВИ“ ДЗЗД.

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за извършени плащания – май 2015 г. – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за изпълнен договор – виж тук!

You must be logged in to post a comment.