Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения по проект № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2014-0004

Срок за подаване на оферти: 10 юли 2014, 17:00 ч. (изтекъл)

Файлове за изтегляне: Документацията е била достъпна за изтегляне до 17:30 часа на 03.07.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката и според действащите разпоредби на Закона за обществените поръчки към датата на обявяване.

Проектът е финансиран по финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ № 04/321/01380 от 26.06.2013 г.

2 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  Договор за обществена поръчка и приложения Виж тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за освободени гаранции за участие:

  На 02.10.2014 г., на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки са освободени гаранциите за участие на следните участници в процедурата:
  – ЕТ „Школснаб 2001 – Антоанета Христова“;
  – „Перун ККБ“ ЕООД.

You must be logged in to post a comment.