„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

окт. 31 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Техническа спецификация!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена и “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът по обособени позиции”

окт. 19 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

окт. 13 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – септември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Доставка на гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0,1%), за посрещане на нуждите на организации на бюджетна издръжка на територията на община Елена за отоплителен сезон 2017/2018 г., до 30.09.2018 г.”

окт. 03 2017

Решение – виж тук!

Един допълнителен материал е наличен

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции.

сеп. 14 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Методика за оценка!
Технически спецификации!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

сеп. 11 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – август 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на община Елена“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“; Обособена позиция № 2: Застраховка ”Каско на МПС“; Обособена позиция № 3: Застраховка „Имущество“ на сгради, общинска собственост (частна и публична); Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на лицата на месечно социално подпомагане по чл. 12 от ППЗСП, отговарящи на условията за полагане на обществено полезен труд; Обособена позиция № 5: Групова застраховка „Злополука” – задължително застраховане на 10 лица доброволно формирование – спасители; Обособена позиция № 6: Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на община Елена; Обособена позиция № 7: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони; Обособена позиция № 8: Групова застраховка „Живот“ на персонала, предоставящ услуги за ранно детско развитие, застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и Застраховка „Каско“ на МПС по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, BG05M9OP001-2.004-0015, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

авг. 14 2017

Документация!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор ОП 1-7!
Проект на договор ОП 8!
ДОКУМЕНТАЦИЯ В WORD!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юли 2017 г.

авг. 10 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юли 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника за нуждите на Община Елена”

авг. 09 2017

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юни 2017 г.

юли 17 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юни 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

« По-нови публикации По-стари публикации »