Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена.

юли 13 2017

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Техническа спецификация – тук!
Образци – тук!

Документи за обособена позиция № 1: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!
13!

4 коментара

Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места, и общински пътища на територията на Община Елена.

юни 29 2017

РЕШЕНИЕ – ТУК!
ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ – ТУК!
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!
ОБРАЗEЦ 1 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 2 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 3 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 4 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 5 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 6 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 7 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 8 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 9 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 10 – ТУК!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – май 2017 г.

юни 15 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – май 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г.

май 18 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г.

апр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

апр. 13 2017

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г.

мар. 28 2017

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г.

мар. 17 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г.

февр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г.

ян. 20 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

« По-нови публикации По-стари публикации »