„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на община Елена“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“; Обособена позиция № 2: Застраховка ”Каско на МПС“; Обособена позиция № 3: Застраховка „Имущество“ на сгради, общинска собственост (частна и публична); Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на лицата на месечно социално подпомагане по чл. 12 от ППЗСП, отговарящи на условията за полагане на обществено полезен труд; Обособена позиция № 5: Групова застраховка „Злополука” – задължително застраховане на 10 лица доброволно формирование – спасители; Обособена позиция № 6: Групова рискова застраховка „Живот“ на служителите на община Елена; Обособена позиция № 7: Застраховка на обекти, Финансирани по програма за развитие на селските райони; Обособена позиция № 8: Групова застраховка „Живот“ на персонала, предоставящ услуги за ранно детско развитие, застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и Застраховка „Каско“ на МПС по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, BG05M9OP001-2.004-0015, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

авг. 14 2017

Документация!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор ОП 1-7!
Проект на договор ОП 8!
ДОКУМЕНТАЦИЯ В WORD!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юли 2017 г.

авг. 10 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юли 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника за нуждите на Община Елена”

авг. 09 2017

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юни 2017 г.

юли 17 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – юни 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена.

юли 13 2017

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Техническа спецификация – тук!
Образци – тук!

Документи за обособена позиция № 1: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!

Документи за обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена:
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад обследване – тук!
Резюме – тук!
Сертификат – тук!
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ:
Доклад – тук!
Технически паспорт – тук!
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!
13!

4 коментара

Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места, и общински пътища на територията на Община Елена.

юни 29 2017

РЕШЕНИЕ – ТУК!
ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ – ТУК!
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!
ОБРАЗEЦ 1 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 2 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 3 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 4 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 5 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 6 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 7 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 8 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 9 – ТУК!
ОБРАЗEЦ 10 – ТУК!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – май 2017 г.

юни 15 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – май 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г.

май 18 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г.

апр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

апр. 13 2017

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

« По-нови публикации По-стари публикации »