„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена към нея”

февр. 20 2019

Указания и условия за участие!
Техническа спецификация!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Образци!
Проект на договор!

3 коментара

ПОКАНА до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IX, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.

февр. 14 2019

Покана!
Техническо задание!
Проект на договор!
Образци!

2 коментара

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.“, по седем обособени позиции / маршрути

ян. 07 2019

Указания и условия за участие!
Техническа спецификация!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Образци!
Проект на договор!

2 коментара

„Изпълнение на строително – монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.

ян. 02 2019

РЕШЕНИЕ – ТУК!

ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!

УКАЗАНИЯ – ТУК!

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!

ОБРАЗЦИ – ТУК!

ПРОЕКТИ – ТУК!

6 коментара

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IX, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.

ян. 02 2019

РЕШЕНИЕ – ТУК!

ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!

УКАЗАНИЯ – ТУК!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!

ОБРАЗЦИ – ТУК!

2 коментара

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

ян. 02 2019

РЕШЕНИЕ – ТУК!

ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!

УКАЗАНИЯ – ТУК!

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!

ОБРАЗЦИ – ТУК!

5 коментара

„Организиране и провеждане на събития по проект „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на откриваща пресконференция, пресконференция за популяризиране на туристическите пакети между туристическите агенции и организиране на официално откриване на картинна галерия. Обособена позиция 2: Организиране на два пленера по живопис в гр. Елена.

Дек. 21 2018

Указания и условия за участие!
Техническа спецификация!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Образци!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!

2 коментара

ПОКАНА до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2018-2019 г. – до 30.06.2019 г.”

Ное. 29 2018

Покана!
Техническа спецификация!
Проект на договор!
Образци!
Маршрутни разписания!

2 коментара

„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи, събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена“

Ное. 26 2018

РЕШЕНИЕ – ТУК!

ОБЯВЛЕНИЕ – ТУК!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТУК!

УКАЗАНИЯ – ТУК!

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – ТУК!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ТУК!

ОБРАЗЦИ – ТУК!

4 коментара

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Ное. 19 2018

изх. № РД.02.12-153/19.11.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на Община Елена за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите индикативна оферта за изпълнение на дейности по СМР за проект: „Реконструкция на Лятно кино – гр. Елена“.
Всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.
Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:
1. Представяне на участника – Образец № 1;
2. Техническо предложение – Образец № 2;
3. Ценово предложение с остойностена Количествена сметка (КС) – Приложение № 1 и посочен ДДС – Образец № 3;
4. Документ, доказващ, че участниците са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 4-та (четвърта) категория (или по-висока), съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: На раздел 14. – „Категории разходи, допустими за финансиране“ – „Условия за допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.
Оферентите следва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни или монтажни работи от четвърта категория /или по-висока/, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При изготвяне на индикативната оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в пазарните консултации може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Индикативната оферта се подава лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 5 (пет) работни дни, включително, считано от датата на публикуване на настоящата Обява в Профила на купувача на община Елена или 17:30 часа на 26.11.2018 г. на адрес: 5070 гр. Елена, община Елена, обл. Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски” № 24.
Офертата се представя в запечата непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинални или копия, заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
Индикативни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат разглеждани.
Приложения към настоящата покана:
1. Покана.
2. Проектна документация / спецификация;
3. Образци № № 1, 2 и 3;
4. КС – Приложение № 1 към Образец № 3;

С уважение, /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Не са налични допълнителни материали

« По-нови публикации По-стари публикации »