ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки

изх. № РД.02.12-85/16.09.2016 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ чрез прилагане
на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки

Проект: „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ –
гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“

ОТ ОБЩИНА EЛЕНА, ЕИК: 000133762 адрес: 5070 гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 5070 гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, тел.: 06151/6132, факс: 06151/ 6510, email: obshtina@elena.bg.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 15 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и чл. 44 от Закона за обществени поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации, чрез събиране на оферти за: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“.

I. Неразделна част от настоящата обява е техническа спецификация за дейностите/работите предмет на изпълнение.
Инвестиционният (фаза – технически) проект е на разположение на заинтересованите в сградата на община Елена, 5070 гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – стая 304 – всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа.

II. Срок за получаване на оферта: до 5 (пет) работни дни, включително, считано от датата на публикуване на настоящата Обява в Профила на купувача на община Елена.

III. Вашата оферта следва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Ценово предложение с описание на ДДС, като бъде посочена и стойността без ДДС. Неразделна част към ценовото предложение е количествено – стойностна сметка;
4. Техническо предложение, съответстващо на техническата спецификация, приложена към настоящата обява и инвестиционния проект;
5. Декларация за валидност на подадената оферта със срок не по-малко от 6 месеца;
6. Копие от талона/лиценза/удостоверението за вписване на фирмата ви в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи за строеж III-та категория (съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 4 и чл. 7 от Наредба № 1/30.VІІ.2003 година за номенклатурата на видовете строежи);
7. Подпис и печат на представляващото лице на фирмата или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия, следва да приложите към офертата и копие, заверено с „Вярно с оригинала” на нотариално заверено пълномощно за представителство.

IV. Моля, офертата Ви да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.
Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

V. Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици/строители, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

VI. Настоящата Обява за събиране на оферти със съответните приложения е публикувана в Профила на купувача на община Елена на следния интернет адрес:

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
за кмет на община Елена – зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Съгласно Заповед № РД.02.05-735/05.11.2015 г.

Спецификация – тук!

Не са налични допълнителни материали

You must be logged in to post a comment.