ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА ЕЛЕНА – ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г. – № 04/322/00461 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА”

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2015-008

Срок за подаване на оферти: 03 юни 2015 г., 17:00 ч.
Отваряне на оферти: 04.06.2015 г., 09:00 ч.

Файлове за изтегляне: Решение, обявление и образци
Проекти
Техническа спецификация
Методика за оценка
Указания
Междинни страници

5 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  До всички заинтересовани лица СЪОБЩЕНИЕ,
  относно ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство“, предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от Община Елена – финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, открита с Решение № РД.02.12-57/23.04.2015 г. на Възложителя.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 12.06.2015 г. (петък) в 14:30 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъде отворена ценовата оферта на участник „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ЕООД – представил документи по чл. 16г, ал. 5 т. 2 от ЗОП – Удостоверение, издадено от Агенцията за хората с увреждания № 347/19.05.2015 г. и декларация, че дружеството е вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
  При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
  Резултатите от оценяването по другите показатели са:
  I. Участник „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ЕООД:
  Показател П2 „Техническо предложение“: 76,00 точки х относителна тежест 40% = 30,40 точки.
  Показател П 3 „Срок за изпълнение“: 100,00 точки х относителна тежест 10% = 10,00 точки.
  II. Участник КОНСОРЦИУМ „ДЕТСТВО“:
  На основание чл. 16г, ал. 4 от ЗОП офертата не се разглежда и оценява – представена е декларация, че участника не е регистриран / вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.
  Забележка: Предметът на обществената поръчка е включен в „списък на произвежданите и доставени стоки, на изпълняването на строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП“, приет с Решение № 551/25.07.2014 г. на Министерски съвет.
  Kомисия, назначена със Заповед № РД.02.05-360/03.06.2015 г. на Възложителя – кмета на община Елена.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 –виж тук!
  Протокол №2 – виж тук!
  Протокол № 3 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Информация за освободени гаранции за участие
  На 15.07.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка e освободена гаранцията за участие на участника в процедурата:
  – „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ЕООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител)

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – тук!

You must be logged in to post a comment.