ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена“

Решение!
Обявление!
Указания за подготовка на офертата!
Образци!
Количествено – стойностни сметки!
Методика!
Техническа спецификация!
Проект на ДОГОВОР 1!
Проект на ДОГОВОР 2!
Проект на ДОГОВОР 3!
Проектна документация!

10 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Доклад на АОП – виж тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  С Решение № РД.02.05-299/08.05.2015 г. на кмета на община Елена е извършена промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя – Решение, Обявление и съответстващата Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена по обособени позиции / обекти:
  Обособена позиция 1: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 1 – път VTR 3086 /ІІІ-551/ Елена – Блъсковци – Дърлевци, участък от км 0+000 до км 5+622;
  Обособена позиция 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 2 – път VTR 2076 /VTR 1075/ Палици – Чакали /VTR 1074/ от км 0+000 (1+756,70) до км 1+756,70 (0+000);
  Обособена позиция 3: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 3 – път VTR3113 /VTR1079, Лазарци – Мийковци/ – Високовци – Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455,
  Открита с Решение № РД.02.05-264/27.04.2015 г. на кмета на община Елена.

  Решение № РД.02.05-299/08.05.2015 г. – тук!

  Променени УКАЗАНИЯ 1 част – тук!

  Променени УКАЗАНИЯ 2 част – тук!

  Променени ОБРАЗЦИ – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение по документацията за участие – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение по документацията за участие № 2 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  До всички заинтересовани лица

  СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА,
  назначена със заповед № РД.02.05-365/05.06.2015 г. на кмета на община Елена,
  относно ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена по обособени позиции / обекти:
  Обособена позиция 1: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 1 – път VTR 3086 /ІІІ-551/ Елена – Блъсковци – Дърлевци, участък от км 0+000 до км 5+622;
  Обособена позиция 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 2 – път VTR 2076 /VTR 1075/ Палици – Чакали /VTR 1074/ от км 0+000 (1+756,70) до км 1+756,70 (0+000);
  Обособена позиция 3: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 3 – път VTR3113 /VTR1079, Лазарци – Мийковци/ – Високовци – Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за:
  I. Дата, час и мястото на отваряне на ценовите оферти, на допуснатите участници, в горепосочената обществена поръчка: 07.07.2015 г. (вторник) в 12:00 часа в сградата на Община Елена, гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, стая 211 – Заседателна зала.

  II. Резултати от оценяването на допуснатите до оценка оферти, по показателите за оценка, различни от цената, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на офертите:

  ► Обособена позиция 1: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 1 – път VTR 3086 /ІІІ-551/ Елена – Блъсковци – Дърлевци, участък от км 0+000 до км 5+622:
  Участник № 1 „Пътища и мостове“ ЕООД:
  П1 – Срок за изпълнение – 100,00 точки;
  П2 – Техническо предложение – 31,00 точки.
  Участник № 2 „Пътни строежи – Велико Търново“ АД:
  П1 – Срок за изпълнение – 83,33 точки;
  П2 – Техническо предложение – 100,00 точки.

  ► Обособена позиция 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 2 – път VTR 2076 /VTR 1075/ Палици – Чакали /VTR 1074/ от км 0+000 (1+756,70) до км 1+756,70 (0+000):
  Участник № 2 „Пътни строежи – Велико Търново“ АД:
  П1 – Срок за изпълнение – 100,00 точки;
  П2 – Техническо предложение – 100,00 точки.
  Участник № 3 „ЩРАБАГ“ ЕАД:
  П1 – Срок за изпълнение – 60,91 точки;
  П2 – Техническо предложение – 50,00 точки.

  ► Обособена позиция 3: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 3 – път VTR3113 /VTR1079, Лазарци – Мийковци/ – Високовци – Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455:
  Участник № 2 „Пътни строежи – Велико Търново“ АД:
  П1 – Срок за изпълнение – 100,00 точки;
  П2 – Техническо предложение – 100,00 точки.
  Участник № 3 „ЩРАБАГ“ ЕАД:
  П1 – Срок за изпълнение – 60,91 точки;
  П2 – Техническо предложение – 50,00 точки.

  III. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

  Дата: 02.07.2015 г.
  Комисия, назначена със заповед № РД.02.05-365/05.06.2015 г. на кмета на община Елена.

 • Димитринка Иванова каза:

  СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА,
  назначена със заповед № РД.02.05-365/05.06.2015 г. на кмета на община Елена, относно ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена по обособени позиции / обекти:
  Обособена позиция 1: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 1 – път VTR 3086 /ІІІ-551/ Елена – Блъсковци – Дърлевци, участък от км 0+000 до км 5+622;
  Обособена позиция 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 2 – път VTR 2076 /VTR 1075/ Палици – Чакали /VTR 1074/ от км 0+000 (1+756,70) до км 1+756,70 (0+000);
  Обособена позиция 3: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 3 – път VTR3113 /VTR1079, Лазарци – Мийковци/ – Високовци – Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с публикувано съобщение от днес 02.07.2015 г. (11:41 часа), Ви уведомяваме, че е допусната техническа грешка в датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

  Да се чете:

  I. Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти, на допуснатите участници, в горепосочената обществена поръчка: 08.07.2015 г. (сряда) в 10:00 часа в сградата на Община Елена, гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, стая 211 – Заседателна зала.

  Всички останали текстове остават непроменени.

  Дата: 02.07.2015 г.

  Комисия, назначена със заповед № РД.02.05-365/05.06.2015 г. на кмета на община Елена.

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол №1 – виж тук!
  Протокол № 2 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител ОП1 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител ОП2 – виж тук!
  Заповед за определяне на изпълнител ОП3 – виж тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Решение за прекратяване на процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: “Строителство”, Предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена“ за:
  Обособена позиция 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 2 – път VTR 2076 /VTR 1075/ Палици – Чакали /VTR 1074/ от км 0+000 (1+756,70) до км 1+756,70 (0+000);
  Обособена позиция 3: Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – Обект 3 – път VTR3113 /VTR1079, Лазарци – Мийковци/ – Високовци – Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455.”, открита с Решение № РД.02.12-264/27.04.2015 г. на Възложителя – кмета на община Елена.

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – тук!

You must be logged in to post a comment.