ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ „СТРОИТЕЛСТВО”, ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА – БЮДЖЕТ 2015, 2016, 2017 Г.”

Указания!
Решение!
Обявление!
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите!
Спецификация!
Проект на договор!
Образци!

7 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Разяснение по документацията за участие – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Протокол № 1 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  До всички заинтересовани лица СЪОБЩЕНИЕ,
  относно ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  В процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство“ и предмет: „Ремонт на общински пътища на територията на община Елена – бюджет 2015, 2016, 2017 г.”, открита с Решение № РД.02.05-430 от 03.07.2015 на Кмета на Община Елена.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал. 3, изречение първо и второ от Закона за обществените поръчки (отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), при условията на § 18 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г.), Ви уведомяваме, че на 18.07.2016 г. (понеделник) в 08:30 часа, в стая 211 на общинска администрация Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ще бъдат отворени пликовете с цените, предлагани от участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация – Елена.
  Резултати от оценяването по другите показатели са:
  1. Участник СД „Берко 90 – Берковски и СИЕ“ – гр. Сливен:
  Методология (М) – 50 точки;
  Технология (Тх) – 50 точки;
  Техническо предложение с тежест 60% (Т) – 60 точки.
  2. Участник „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – гр. Велико Търново:
  Методология (М) – 50 точки;
  Технология (Тх) – 50 точки;
  Техническо предложение с тежест 60% (Т) – 60 точки.

  Участник предложен за отстраняване от процедурата: „Щрабаг“ ЕАД – гр. София.
  На основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП (отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), при условията на § 18 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г.), пликът с цената на участника няма да бъде отворен.

  Kомисия, назначена със Заповед № РД.02.05-503/03.08.2015 г. на Кмета на Община Елена.

 • Димитринка Иванова каза:

  Заповед (Решение) № РД.02.05-481 от 19.07.2016 г. за обявяване на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител – тук!

  Протокол № 1 – тук!

  Протокол № 2 – тук!

  Протокол № 3 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Договор за изпълнение – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
  – „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – гр. Велико Търново – с писмо изх. № РД.02.12-103/28.11.2016 г.;
  – СД „Берко 90 – Берковски и сие“ – гр. Сливен – с писмо изх. № РД.02.12-105/ 28.11.2016 г.;
  – „Щрабаг“ ЕАД – гр. София – с писмо изх. № РД.02.12-106/28.11.2016 г.

 • Димитринка Иванова каза:

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Тук!

You must be logged in to post a comment.