Строително-монтажни работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена, с.Константин и с.Майско и създаване на Общностен център в гр.Елена“

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2014-0005

Срок за подаване на оферти: 24 юли 2014 г., 17:00 ч. (изтекъл)

Файлове за изтегляне: Документацията е била достъпна за изтегляне до 17:30 часа на 14.07.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката и според действащите разпоредби на Закона за обществените поръчки към датата на обявяване.

Проектът е финансиран по финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ № 04/321/01380 от 26.06.2013 г.

4 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА!

  УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА,

  На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на § 115 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, Ви уведомяваме, че назначената със Заповед № РД.02.05-417 от 24.07.2014 г. от кмета на община Елена комисия, на 09 февруари 2015 г. (понеделник) в 09:00 часа, в стая 117 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
  При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

 • Димитринка Иванова каза:

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА!

  Със Заповед / Решение № РД.02.05-187/31.03.2015 г., кметът на община Елена в качеството му на Възложител е класирал участниците и определил изпълнител в проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство“, предмет „Строително – монтажни работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, открита с Решение № РД.02.12-105/26.06.2014 г. на кмета на община Елена.

  Класиране на участниците в процедурата:
  1. Първо място – участник „Спорт Строй” ДЗЗД, с посочен адрес: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов” № 34, с Оферта № 2 – вх. рег. № на Възложителя РД.02.04-144/24.07.2014 г., в 15:17 часа, с комплексна оценка 90,77 точки.
  2. Второ място – участник „Калистратов груп” ООД, с посочен адрес: гр. София, п.к.1618, ул. „Нов век” № 03, с Оферта № 1 – вх. рег. № на Възложителя РД.02.04-143/24.07.2014 г., в 13:44 часа, с комплексна оценка – 84,56 точки.
  3. Трето място – участник Обединение „Геомонолит – Елена”, с посочен адрес: гр. София, п.к. 1404, кв. „Манастирски ливади”, ул. „Боянски водопaд” № 106, с Оферта № 4 – вх. рег. № на Възложителя РД.02.04-146/24.07.2014 г., в 16:21 часа, с комплексна оценка 76,34 точки.
  4. Четвърто място – участник Консорциум „Инфраструктура – 2014”, с посочен адрес: гр. Варна, п.к. 9010, ул. „Д. Икономов” № 21, с Оферта № 3 – вх. рег. № на Възложителя РД.02.04-145/24.07.2014 г., в 15:34 часа, с комплексна оценка 64,73 точки.

  Отстранени от участие в процедурата участници и оферти:
  1. ДЗЗД „Елена спорт – 1“, с посочен адрес: гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ул. „Пейо Яворов“ № 46;
  2. Консорциум „Спорт за Елена – 2014”, с посочен адрес: гр. София, п.к. 1404, ж.к. „Мотописта”, бл. 11Е – партер.

  На основание чл. 62 от ЗОП, Възложителят на 24.04.2015 г. е освободил гаранциите за участие в процедурата на участниците:
  – Обединение „Геомонолит – Елена”;
  – Консорциум „Инфраструктура – 2014”;
  – ДЗЗД „Елена спорт – 1“;
  – Консорциум „Спорт за Елена – 2014”.

  На 30.04.2015 г. е подписан договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, класиран на първо място.

  На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят на 04.05.2015 г. е освободил гаранциите за участие в процедурата на участниците:
  – „Спорт Строй” ДЗЗД;
  – „Калистратов груп” ООД.

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за изпълнение на договор – тук!

You must be logged in to post a comment.