Изграждане на противопожарна (наблюдателна) кула и контролен център с необходимото оборудване в имот № 207046 по КВС на землище с. Костел, по проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Елена, чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение“

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00619-2014-0010

Срок за подаване на оферти: 11 август 2014 г., 17:30 ч. (изтекъл)

Файлове за изтегляне: Не са налични.

Проектът е финансиран по финансиран по Мярка 226 „Възстановяване на горският потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

3 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА,

  На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на § 115 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, Ви уведомяваме, че назначената със Заповед № РД.02.05-457/12.08.2014 г. от кмета на община Елена комисия, на 16 октомври 2014 г. (четвъртък) в 10:30 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
  При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

 • Димитринка Иванова каза:

  Договор за изпълнение – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация за изпълнение на договор – тук!

You must be logged in to post a comment.