Доставка на театрални столове по проект “Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги – Народно читалище „Напредък – Елена – 1863” гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, по договор № 04/321/01600 от 11.12.2013 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие“

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 03206-2014-0001

Срок за подаване на оферти: 28 юли 2014 г., 17:30 ч. (изтекъл)

Файлове за изтегляне: Не са налични.

Проектът е финансиран по финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Един допълнителен материал е наличен

  • Димитринка Иванова каза:

    Уведомление за отваряне на ценови оферти Виж тук!

    На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (при условията на § 115 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП), Ви уведомяваме, че назначената със заповед № КР-02-11 от 29.07.2014 г. комисия, на 06 октомври 2014 г. (понеделник) в 13:00 часа, в голямата зала на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ – гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2, ще отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
    Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
    При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

You must be logged in to post a comment.