Публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на три броя табели (билборд) за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Елена на проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Уникален код на публичната покана в Регистъра на АОП: 9036232.

Срок на валидност на публичната покана: 03.12.2014 г.

Срок за получаване на оферти: 04.12.2014 г., 09:30 ч.

Файлове за изтегляне:
Документация

3 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  Протокол 1 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  На основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, публикуваме Заповед № РД.02.05-233/16.04.2015 г. на кмета на община Елена, ведно с Протокол № 2 на комисията, извършила получаване, разглеждане и оценка на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП – референтен № 9036232 в РОП, с предмет: „Доставка и монтаж на три броя табели (билборд) за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Елена на проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ 04/321/01380 от 26.06.2013 г.”.
  Забележка: Протокол № 1 е изпратен до участниците в процедурата с писмо изх. № РД.02.04-10/27.01.2015 г., публикуван е в Профила на купувача: http://zop.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/Protokol-1.pdf.

  Протокол 2 – тук!

  Заповед – тук!

You must be logged in to post a comment.