Реконструкция на сградите на средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност”.

апр. 04 2018 Публикувано от в Без категория

6 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  РЕШЕНИЕ – тук!

  ОБЯВЛЕНИЕ – тук!

  ДОКУМЕНТАЦИЯ – тук!

  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – тук!

  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – тук!

  СПЕЦИФИКАЦИЯ – тук!

  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – тук!

  ОБРАЗЦИ – Тук!

  еЕЕДОП – тук!

  Връзка към Регистъра по обществени поръчки на АОП – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение № 1 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение № 2 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  Разяснение № 3 – тук!

 • Димитринка Иванова каза:

  ДО
  ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
  И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  Относно: Процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство“ и предмет: „Реконструкция на сградите на средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност”, открита с Решение № РД.02.05-213/05.04.2018 г.

  УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

  Уведомяваме Ви, че на 02.05.2018 г. в деловодството на община Елена постъпи жалба с вх. № РД.02.15-146/02.05.2018 г. против Решение № РД.02.05-213/05.04.2018 г. на кмета на община Елена, в качеството му на Възложител, с което е открита гореуказаната процедура.
  С жалбата е направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.
  На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:
  1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
  2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

  С уважение, /п/
  инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
  Кмет на община ЕЛЕНА

  Уведомление за спиране на процедурата – тук!

You must be logged in to post a comment.