Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“.

апр. 04 2018 Публикувано от в Без категория

4 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  РЕШЕНИЕ – тук!

  ОБЯВЛЕНИЕ – тук!

  ДОКУМЕНТАЦИЯ – тук!

  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – тук!

  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – тук!

  СПЕЦИФИКАЦИЯ – тук!

  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – тук!

  ОБРАЗЦИ – тук!

  еЕЕДОП – тук!

  Връзка към Регистъра по обществени поръчки на АОП – тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  изх. № РД.02.12-68/23.05.2018 г.

  ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА

  по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

  На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се извърши на 29.05.2018 г. от 13:30 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
  Отварянето на ценовите предложения ще се извърши публично, като могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  /п/
  инж. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА
  Председател на Комисията за провеждане
  на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка

You must be logged in to post a comment.