„Изпълнение на услуга, дейности по проект „Култура във вечността“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 3 – Изготвяне на материали за аудио гайд системата на картинната галерия в гр. Елена, която се изгражда по проект „Култура във вечността“

Документация!

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП!

Проект на договор!

Методика за оценка на офертите!

Техническа спецификация ОП1!

Техническа спецификация ОП2!

Техническа спецификация ОП3!

Образци!

4 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  изх. № РД.02.12-119(1)/05.11.2019 г.

  ДО
  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на услуга, дейности по проект „Култура във вечността“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 3 – Изготвяне на материали за аудио гайд системата на картинната галерия в гр. Елена, която се изгражда по проект „Култура във вечността“

  Във връзка с постъпило в община Елена писмено искане за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка, предоставяме следната информация:
  Въпрос 1: Очаква ли Възложителят, кандидатът да извърши преводи на английски и румънски език, за текстовете и продуктите, които се очаква да изготви по ОП2 и ОП3 на спомената обществена поръчка?
  Отговор: Не. Преводът на текстовете, изготвени при изпълнение на ОП2 и ОП3 са предмет на друг договор. Същите ще бъдат предоставени на изпълнителя по ОП3 за подготовка на аудио възпроизвеждането им.

  С уважение,
  /п/
  инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
  Кмет на община ЕЛЕНА

  РАЗЯСНЕНИЕ!

 • Фатме Ходжева каза:

  СЪОБЩЕНИЕ!

  изх. № РД.02.12-40/02.03.2020 г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  След проведена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на услуга, дейности по проект „Култура във вечността“, в частта за Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, Румъния и Обособена позиция № 3 – Изготвяне на материали за аудио гайд системата на картинната галерия в гр. Елена, която се изгражда по проект „Култура във вечността“ и въз основа на утвърден на 23.01.2020 г. протокол на комисията, назначена с моя заповед № РД.02.05-706/12.11.2019 год. е класиран на първо място участника „Българска Консултантска Организация“ ЕООД – гр. София, с ЕИК 175345844.
  С писмо с изх. № РД.02.12-16/27.01.2020 г. съм отправил покана до „Българска Консултантска Организация“ ЕООД – гр. София за сключване на договори по обособени позиции № 2 и 3.
  Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗОП, Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
  В законоустановения срок, определеният за изпълнител по Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, Румъния и Обособена позиция № 3 – Изготвяне на материали за аудио гайд системата на картинната галерия в гр. Елена – „Българска Консултантска Организация“ ЕООД – гр. София, не се яви за подписване на договорите.
  На основание чл. 194, ал. 2 от ЗОП, както и във връзка с постъпило на 19.02.2020 г. писмо от управителя на “Българска Консултантска Организация” ЕООД, в което се посочва, че предвид възникнали обективни обстоятелства “Българска Консултантска Организация” ЕООД е в невъзможност да изпълни предмета на поръчката по двете обособени позиции, с оглед което се отказват от направените в офертата си предложения и отклоняват отправената от нас покана за сключване на договори за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3.
  ОПРЕДЕЛЯМ
  1. „ЛА ФИТ“ ООД, гр. София с ЕИК 175429541, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 1, Вх. 3, партер представлявано от Александър Иванов Ценков – Управител, за изпълнител на Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, като участник класиран на второ място, съгласно утвърден протокол от 23.01.2020 г.
  2. „ЛА ФИТ“ ООД, гр. София с ЕИК 175429541, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 1, Вх. 3, партер представлявано от Александър Иванов Ценков – Управител, за изпълнител на Обособена позиция № 3: Изготвяне на материали за аудиогайд системата на картинната галерия в гр. Елена, която се изгражда по проект „Култура във вечността“, като участник класиран на второ място, съгласно утвърден протокол от 23.01.2020 г.
  Настоящото съобщение да се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на горепосочената обществена поръчка.

  С уважение,
  /п/
  инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
  Кмет на община ЕЛЕНА

You must be logged in to post a comment.