„Изпълнение на услуга, дейности по проект „Култура във вечността“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 3 – Изготвяне на материали за аудио гайд системата на картинната галерия в гр. Елена, която се изгражда по проект „Култура във вечността“

Документация!

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП!

Проект на договор!

Методика за оценка на офертите!

Техническа спецификация ОП1!

Техническа спецификация ОП2!

Техническа спецификация ОП3!

Образци!

2 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  изх. № РД.02.12-119(1)/05.11.2019 г.

  ДО
  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на услуга, дейности по проект „Култура във вечността“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 2 – Изготвяне на 4 бр. съвместни туристически пакети за дестинацията община Елена, България – община Меджидия, Румъния, Обособена позиция № 3 – Изготвяне на материали за аудио гайд системата на картинната галерия в гр. Елена, която се изгражда по проект „Култура във вечността“

  Във връзка с постъпило в община Елена писмено искане за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка, предоставяме следната информация:
  Въпрос 1: Очаква ли Възложителят, кандидатът да извърши преводи на английски и румънски език, за текстовете и продуктите, които се очаква да изготви по ОП2 и ОП3 на спомената обществена поръчка?
  Отговор: Не. Преводът на текстовете, изготвени при изпълнение на ОП2 и ОП3 са предмет на друг договор. Същите ще бъдат предоставени на изпълнителя по ОП3 за подготовка на аудио възпроизвеждането им.

  С уважение,
  /п/
  инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
  Кмет на община ЕЛЕНА

  РАЗЯСНЕНИЕ!

You must be logged in to post a comment.